Regulamin

§ 1

Definicje

W niniejszym regulaminie poniżej użyte określenia otrzymują poniższe znaczenie, chyba że z okoliczności wynika co innego:

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin aplikacji internetowej pod adresem www.skupksiazek.pl

Aplikacja Internetowa – oznacza aplikację internetową pod adresem www.skupksiazek.pl za pomocą, której każdy z Klientów może sprzedać książki na odległość na rzecz Kupującego zgodnie z Regulaminem.

Kupujący – oznacza Antykwariat i Księgarnia Tezeusz Sp. z o.o., z siedzibą w Kasince Małej 657, 34-734 Kasinka Mała wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637060, NIP 7372208663, REGON 365408801, wysokość kapitału zakładowego 2 691 600,00 zł.

Klient – oznacza każdego użytkownika, który zawiera, bądź zamierza zawrzeć umowę sprzedaży książek zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem Aplikacji Internetowej.

Książki - oznacza wszystkie książki, w tym książki używane będące przedmiotem transakcji pomiędzy Kupującym a Klientem, za wyjątkiem Książek, które zostały wykluczone z możliwości sprzedaży przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Aplikacji Internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Opłata recyklingowa - oznacza opłatę w kwocie 15zł brutto odejmowaną od wartości uzyskanej za książki w zamówieniu na skupksiazek.pl, jeśli Klient zapakuje do paczki książki przez nas odrzucone podczas weryfikacji lub inne rzeczy nie będące książkami.


§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży Książek przez Klienta na rzecz Kupującego. Każda umowa zawarta za pomocą Aplikacji Internetowej podlega postanowieniom Regulaminu.

2. Kupujący zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, z datą obowiązywania wskazaną przez Kupującego.

3. Kupujący w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Aplikacji Internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Do poprawnego korzystania z funkcji Aplikacji Internetowej wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz połączenie z siecią Internet. Wszelkie błędy należy zgłaszać na adres info@skupksiazek.pl.

5. Kupujący zastrzega, iż nie prowadzi skupu Książek, które:

mają ubytki w ilości stron,

są poplamione, zabrudzone lub zmoczone,

noszą bardzo wyraźne ślady używania,

są nieaktualne (np. książki prawnicze, kodeksy , ustawy wydane przed 2023r. ; vademecum, repetytoria, karty pracy wydane przed 2019r.),

są nieaktualnymi podręcznikami do szkół ponadpodstawowych (wydanymi przed 2019r.).

są książkami w języku rosyjskim oraz Harlequinami.

6. Klient odpowiada za prawdziwość złożonych oświadczeń w zakresie stanu oferowanych Książek.

7. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywych oświadczeń w zakresie stanu oferowanych Książek, Kupujący może odstąpić od Umowy.

8. Klient zgłaszając Książki do wyceny oświadcza, iż posiada prawo ich własności oraz ma nieograniczone prawo rozporządzania ich własnością.

9. Klient zgłaszając Książki do wyceny oświadcza, że Książki nie są obciążone żadnym prawem na rzecz osób trzecich i może nimi swobodnie rozporządzać.

10. Zawierając Umowę, Klient zwalnia Kupującego z wszelkich roszczeń osób trzecich względem Kupującego w zakresie Książek.

11. Własność Książek przechodzi na Kupującego z momentem potwierdzenia ich zgodności ze złożoną ofertą przez Klienta.

12. W przypadku, gdy Klient przyśle książki odrzucone w zamówieniu na etapie weryfikacji, są one przekazywane na makulaturę bez możliwości zwrotu oraz naliczana jest opłata recyklingowa.


§ 3

Zawieranie umów

1. Klient przesyłając informację o Książkach jakie oferuje na rzecz Kupującego składa ofertę zakupu, podając wszystkie niezbędne parametry Książek, tj. kod ISBN, przestrzegając zasad określonych w § 1 ust. 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu oferty, Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty, które nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.

3. W odpowiedzi na złożoną ofertę, Kupujący przedstawia cenę sprzedaży, za którą może nabyć wprowadzone Książki przez Klienta, zastrzegając sobie prawo do odrzucenia pozycji których kupnem nie jest zainteresowany. 

4. Minimalna kwota, za jaką mogą zostać nabyte Książki to kwota 30 zł. Klient musi zgłosić Książki o wartości minimalnie 30 zł, aby mogła zostać złożona oferta Kupującemu.

5. Cena przesłana zgodnie z ust. 3 powyżej, aktualność swoją zachowuje do końca dnia, w którym została przesłana.

6. Wygenerowanie listu przewozowego przez klienta, jest równoznaczne z zaakceptowaniem złożonej przez kupującego oferty. Po zaakceptowaniu oferty, dochodzi do zawarcia Umowy.

7. Klient zobowiązany jest do wygenerowania listu przewozowego w ciągu 48 godzin od zaakceptowania oferty przez Kupującego, z indywidualnego profilu zamieszczonego w Aplikacji Internetowej.

8. W przypadku braku nadania Książek przez Klienta do Kupującego w ciągu 7 dni od momentu przyjęcia oferty, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.


§4

Odbiór Książek

1. Odbiór Książek jest zapewniony przez Kupującego.

2. Klient jest zobowiązany do nadania Książek na adres Kupującego, lub adres wskazany przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia zaakceptowania oferty przez Kupującego.

3. W przypadku braku nadania książek w terminie określonym w ust. 2 powyżej, Kupującemu, według własnego wyboru, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub praw żądania obniżenia ceny.

4. Klient nie ponosi kosztów związanych z odbiorem Książek przez Kupującego wyłącznie jeśli skorzysta z oferty odbioru książek wskazanych przez Kupującego.

5. W innych przypadkach niż określone w ust. 4 powyżej Klient pokrywa koszty przesyłki.

6. Klient odpowiada za odpowiednie zabezpieczenie przesyłki przed zniszczeniem lub utratą.

7. Kupujący pokrywa koszty przesyłki zgodnie z niniejszym paragrafem jedynie w zakresie Książek, które są przedmiotem Umowy.

8. W przypadku przesłania innych produktów, w tym książek, Kupującemu przysługuje prawo utylizacji otrzymanych produktów oraz naliczenia opłaty recyklingowej.

9. W przypadku stwierdzenia braków w zakresie Książek objętych Umową, powyżej 5 %, Kupującemu przysługuje prawo, według własnego wyboru, odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny.

10. W przypadku stwierdzenia braków Książek, lub Książki zawierają wady określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, Kupującemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia lub odstąpienia od Umowy. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

11. Żądanie zwrotu książek w przypadku rozwiązania Umowy należy zgłaszać drogą mailową na info@skupksiazek.pl podając numer transakcji.

12. W przypadku wysyłki przez Klienta Książek niezamówionych - nie znajdujących się na zaakceptowanej liście oferty zakupu, jak również załączenia do przesyłki innych przedmiotów i rzeczy niezamówionych, Kupujący zastrzega sobie możliwość naliczenia dodatkowej opłaty recyclingowej w wysokości 15 zł brutto. Wypłata środków o których mowa w §6, należnych Klientowi z tytułu Umowy, zostanie w takim przypadku pomniejszona o równowartość opłaty recyclingowej.


§ 5

Wycena Książek

1. Wycena Książek jest przeprowadzana w oparciu o informacje przekazane przez Klienta zgodnie z paragrafem 1 Regulaminu.

2. Każda wycena może ulec zmianie w przypadku zmiany stanu faktycznego.


§6

Płatność

1. Wypłata środków za Książki objęte Umową i które zostaną potwierdzone za zgodne z warunkami Umowy nastąpi w ciągu od 1 do 5 dni od dnia potwierdzenia zgodności Książek z Umową oraz po przesłaniu tej informacji do Klienta. Zapłata następuje jedynie w formie przelewu na rachunek bankowy Banku z siedzibą w Polsce.

2. Terminem zapłaty jest termin obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

3. W przypadku obniżenia ceny, wypłata środków nastąpi w ciągu od 1 do 5 dni od momentu zatwierdzenia ceny przez Kupującego oraz Klienta.

4. Kupujący nie odpowiada ze błędne dane podane przez Klienta w procesie zawierania Umowy.